DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość to obecnie jedna z szybciej rozwijających się dziedzin wiedzy w zakresie pedagogiki pracy. Głównym jej celem jest: współpraca z ludźmi, udzielanie profesjonalnego wsparcia w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej, wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności osób aktywnych zawodowo w pracy zawodowej, rekrutacji i selekcji pracowników, czy też pomocy cudzoziemcom podejmującym pracę w Polsce lub Polakom za granicą.  Poradnictwo zawodowe odgrywa kluczową rolę we wspieraniu działania rynku pracy i kształcenia dla jego potrzeb oraz systemów edukacji w osiąganiu ich celów.

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Kierunek odpowiadający współczesnym tendencjom zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalność wybiega w przyszłość i stoi na na pograniczu szeroko rozumianej pedagogiki, wykorzystującej nowoczesne techniki komunikacji interpersonalnej niezbędnej w planowaniu kariery zawodowej, jak również pozwala zarządzać karierą zawodową w instytucjach poza oświatowych (firmy), które wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom zawodowym są coraz częściej zainteresowane są kwestiami dotyczącymi motywowania i rozwijania kompetencji pracowniczych.

Profilaktyka- psychopedagogiczna z elementami terapii

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w placówkach typu: ośrodki wychowawcze, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki psychoprofilaktyki środowiskowej, młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, świetlice terapeutyczne -pogotowia opiekuńcze, ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, szpitale.

Profilaktyka – niedostosowania społecznego i opieka socjalna

Absolwent dobrze odnajduje się w pracy pedagoga w środowisku rodzin niewydolnych wychowawczo, w sytuacjach pracy z nieformalnymi grupami młodzieżowymi, jako wychowawca – opiekun w różnego typu świetlicach dziecięco – młodzieżowych i instytucjach opiekuńczo – wychowawczych. Posiada także merytoryczne przygotowanie do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz roli kuratora nieletnich i rodziny.

Poradnictwo i coaching karier (dORADZTWO ZAWODOWE)

5 powodów, dla których warto wybrać tę specjalizację:

Coaching jest innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną wspierania rozwoju osobistego i zawodowego.
Praca doradcy i coacha kariery to prestiżowy, ciekawy, przynoszący wiele satysfakcji zawód.
Program specjalizacji zdominowany jest przez zajęcia o charakterze praktycznym, z uwzględnieniem najnowszej literatury i wyników badań.
Studia na specjalizacji poradnictwo i coaching kariery to nie tylko wiedza o charakterze akademickim, ale również możliwość wszechstronnego samorozwoju.
Ukończenie specjalizacji wyposaża studentów w kompetencje cenione i poszukiwane przez pracodawców różnych branż i sektorów.

Możliwość zatrudnienia w:

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zawodowych, klubach integracji społecznej, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w instytucjach prowadzących szkolenia i sesje coachingowe, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych projekty pomocowe wobec grup zagrożonych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach karnych i zakładach poprawczych, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą.

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent potrafi integrować pedagogiczny sposób myślenia o człowieku z wiedzą na temat uwarunkowań jego funkcjonowania w społeczeństwie oraz możliwych form udzielanego mu wsparcia w ramach resocjalizacji. Jest tym samym przygotowany do współorganizowania i organizowania różnych form wsparcia społecznego dla osób go potrzebujących (tzn. bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, przestępców) oraz do pracy w placówkach taką pomoc świadczących.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia w tym zakresie zorientowane są na przyszłą pracę w różnego typu świetlicach dziecięco-młodzieżowych jako organizator zajęć, w internatach, półinternatach oraz placówkach opieki całkowitej jako wychowawca – opiekun. Absolwent także przygotowany jest do bezpośredniej pracy z osobami starszymi jako opiekun i organizator zajęć w zakładach dziennego pobytu, a także do opieki indywidualnej.

Pedagogika małego dziecka z elementami logopedii żłobkowa

Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu np.: żłobki, opieka w placówkach medycznych, indywidualna opieka nad dzieckiem o szczególnych potrzebach w kierowaniu rozwojem. Wybór tego bloku fakultatywnego będzie właściwy dla podjęcia studiów II stopnia o kierunku Pedagogiki Przedszkolnej, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej lub odpowiednich Studiów Podyplomowych dojących pełne uprawnienia nauczycielskie.

PROFILAKTYKA – NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I OPIEKA SOCJALNA (RESOCJALIZACJA)

Specjalność odpowiadająca zapotrzebowaniu na rynku pracy, dająca szansę na stabilną pracę, przede wszystkim w instytucjach państwowych, łącznie ze służbami mundurowymi.

.