Dotyczy
cudzoziemców posiadających w Rzeczpospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

Co powinien zrobić bezrobotny zainteresowany dofinansowaniem studiów podyplomowych?

Osoby zainteresowane dofinansowaniem studiów podyplomowych powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta indywidualnego z wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie studiów podyplomowych

Jaki może być maksymalny koszt dofinansowania?

Maksymalny koszt dofinansowania do studiów podyplomowych może być do wysokości 100% studiów, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie świadczenia przysługują osobie uczestniczącej w szkoleniu?

Bezrobotni którzy otrzymali dofinansowanie z urzędu pracy do studiów podyplomowych otrzymują stypendium w wysokości 20% zasiłku. Uczestnikowi który w trakcie trwania studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia studiów.

Jakie są obowiązki osoby której urząd dofinansował studia podyplomowe?

Bezrobotni którzy otrzymali dofinansowanie z urzędu pracy do studiów podyplomowych zobowiązani są do:

  • udziału w zajęciach.
  • ukończenia nauki w terminie określonym w umowie zawartej z urzędem.
  • dostarczenia harmonogramu / planu zajęć na każdy semestr, potwierdzonego przez uczelnię.
  • dostarczenia co miesiąc, nie później niż do 3 dnia kalendarzowego, listy obecności lub zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach, potwierdzonego przez uczelnię, na podstawie którego zostanie wypłacone stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
  • dostarczenia zaświadczenia o ukończeniu każdego z dofinansowanych semestrów, terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
  • przedstawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
  • zawiadomienia powiatowego urząd pracy w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego.